Nasza Panorama

Zapraszamy na Dzień Drzwi Otwartych 28 kwietnia 2020

Zespoł Szkół nr 1 w Kraśniku informuje, że realizuje projekt pn. „Od pomysłu do sukcesu”  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Realizowany w szkole projekt ma na celu wspomaganie uczniów I LO w zdobywaniu wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej oraz ich rozszerzanie poza podstawę z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego.

Przewidziano dodatkowe zajęcia edukacyjne, prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w szkole, służące zarówno wyrównaniu zaległości edukacyjnych, jak też i rozszerzających wiedzę. Te ostatnie w formie zajęć ćwiczeniowych prowadzonych w szkole, ale również wycieczki edukacyjne oraz dodatkowe zajęcia w laboratoriach, których wyposażenie pozwoli na prowadzenie doświadczeń i eksperymentów z użyciem niedostępnych w szkole narzędzi i pomocy.

Oprócz treści związanych nauką przewidziano wsparcie rozwoju społecznego i indywidualnych predyspozycji uczniów poprzez udział w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego oraz psychologa.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne, a rekrutacja odbywa się poprzez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, wychowawców lub bezpośrednio poprzez sekretariat szkoły.

Projekt podzielono na kilka zadań:

 

Dodatkowe zajęcia dla Uczniów LO1 - matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, j. angielski

Dodatkowe zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności uczniów z matematyki, chemii, fizyki , geografii i biologii dla uczniów I LO im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku. polegają na rozwiązywaniu zadań i problemów związanych z realizowaną podstawą programową i są ściśle skorelowane z realizowanymi w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych treściami programowymi. W trakcie zajęć rozwiązuje się różnorodne zadania , w tym zadania otwarte, zadania testowe pojedynczego i wielokrotnego wyboru, ćwiczenia z rozumienia i wnioskowania z tekstu popularno naukowego. Tematyka i forma zajęć służy nadrobieniu istniejących zaległości wynikających ze specyficznych trudności w opanowaniu przez uczniów materiału podstawy programowej oraz poszerzeniu zakresu wiedzy i poziomu umiejętności uczniów w korelacji do celów projektu i podstawy programowej kształcenia ogólnego na IV etapie edukacyjnym

Zajęcia te są skierowane do uczniów klas trzecich I LO im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku przygotowujących się do egzaminu maturalnego.

Zajęcia poszerzające wiedzę z języka angielskiego polegają na prowadzeniu ćwiczeń gramatycznych, poznawaniu i utrwalaniu słownictwa związanego z realizowaną podstawą programową z języka angielskiego.

Zajęcia z matematyki i języka angielskiego służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych skierowane są do uczniów klas pierwszych i drugich mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i wymagań kształcenia ogólnego.

Zajęcia prowadzone są na terenie szkoły w czasie poza obowiązkowymi zajęciami ujętymi w planie godzin.

 

Doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczna dla uczniów I LO

Zgodnie z zawartymi w umowie o prowadzenie projektu ustaleniami zajęcia z doradztwa zawodowego i pomoc psychologiczna mają formę spotkań indywidualnych i grupowych.

Osoby prowadzące zajęcia z doradztwa zawodowego oraz pomocy psychologicznej przygotowują i wdrażają program zajęć służący :

 • Kształtowaniu u uczniów pozytywnego nastawienia do korzyści wynikających z korzystania ze specjalizowanego systemu doradztwa zawodowego i pomocy psychologicznej;
 • Zapoznaniu objętych wsparciem z system, celami, formami i metodami pracy w dziedzinie doradztwa zawodowego i pomocy psychologicznej
 • Wspomaganiu procesu rozpoznawania predyspozycji związanych z podjęciem pracy lub dalszym kształceniem w kontekście możliwości oraz uwarunkowań psychologicznych uczniów objętych wsparciem
 • Kształtowaniu aktywnych i pozytywnych postaw w kontekście poszukiwania pracy bądź wyborze dalszego kierunku kształcenia
 • Rozwojowi kompetencji interpersonalnych i emocjonalnych
 • Zapobieganiu .niepowodzeniom szkolnym zniechęceniu i apatii spowodowanych przez różne czynniki zewnętrzne oraz uwarunkowania emocjonalne uczniów
 • Diagnozowaniu powstających w grupach rówieśniczych problemów interpersonalnych i komunikacyjnych.
 • Podstawy technik laboratoryjnych,
 • doświadczenia i analizy DNA,
 • izolacje i analizy materiału genetycznego pochodzącego .z lokalnych .próbek roślin o przeznaczeniu rolniczym
 • badania materiału biochemicznego

 

Zajęcia wyjazdowe pozalekcyjne dla uczniów I LO w Kraśniku rozwijające kompetencje

W projekcie realizowane są wycieczki edukacyjne których głównym celem jest uzupełnienie możliwości szkoły w prowadzenia pokazów i ćwiczeń eksperymentalnych z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych. W miejscach, do których zaplanowano wycieczki istnieją możliwości prowadzenia pokazów i doświadczeń z wykorzystaniem sprzętu, który nie jest dostępny w szkole.

Zaplanowano przeprowadzenie :

 • Jednodniowych wycieczek do- Regionalnego Centrum .Naukowo –Technologicznego .w Podzamczu Chęcińskim oraz Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w okolicach Kielc.
 • Dwudniowych wycieczek do Warszawy i Łodzi. W planie zwiedzanie Centrum Nauki Experymetatorium w Łodzi i Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie.
 • Wycieczek trzydniowych na trasie – Gdynia Toruń W planie udział w pokazach w Centrum Nauki Experyment w Gdyni ora Planetarium w Toruniu

W wycieczkach uczestniczą 30 osobowe grupy uczniów.

 

Utworzenie pracowni międzyszkolnej dla uczniów szkół powiatu kraśnickiego- wyjazdowe zajęcia laboratoryjne

W trakcie realizacji projektu zostanie utworzona i wyposażona w niezbędny sprzęt pracownię międzyszkolną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kraśnickiego. Pracownia ta znajdować się będzie w dzielnicy fabrycznej miasta w pobliżu siedziby Zespołu Szkół nr 3

Pracownia zostanie przygotowana do prowadzenia zajęć z dziedziny biologii i chemii. Zgodnie z założeniami zajęcia laboratoryjne będą prowadzone dla 12 osobowej grupy uczniów I LO im. T. Kościuszki w Kraśniku .

Zgodnie ze specyfikacją zajęć zawartą w projekcie zajęcia obejmują:

 

Doposażenie szkoły w sprzęt związanym z technologią informacyjną i komunikacyjną

Aby wspomóc szkołę w realizacji zadań wynikających z realizacji projektu wyposażenie szkoły wzbogaci się o sprzęt niezbędny do rozbudowy i unowocześnienia sieci komputerowych jak również komputery przenośne oraz rzutniki multimedialne. Dzięki temu forma i sposób przekazu realizowanych treści programowych wzbogaci się o nowocześniejsze środki przekazu.

Srebrna Tarcza

Brązowa Tarcza

Kalendarz

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top