• Szkoła prowadzi czteroletni ciąg kształcenia na podbudowie gimnazjum w formie dziennej.
  • Szkoła kształci uczniów w zawodzie technik informatyk oraz realizuje kształcenie ogólnokształcące w zakresie przewidzianym przez podstawę programową dla dziennego technikum dla młodzieży.
  • Do Szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum, którzy w danym roku kalendarzowym nie ukończyli 18 roku życia
  • Rekrutacja i kształcenie w szkole odbywa się na zasadach przewidzianych dla szkół dla młodzieży.
  • W procesie rekrutacji punktowane są następujace przedmioty: j.polski, j. angielski, matematyma, informatyka.
  • Szkoła kończy się egzaminem potwierdzajacycm kwalifiacje zawodowe w zawodzie technik informatyk oraz umozliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, a po jego zdaniu rozpoczęcie studiów wyższych.
  • W trakcie nauki realizowane będą zajecia zawodowe w oparciu o posiadaną przez szkołę bazę dydaktyczną  z zakresu : systemów operacyjnych, oprogramowania narzędziowego i użytkowego, obsługi baz danych, podstaw programowania, przetwarzania grafiki i obrazu, fachowego języka angielskiego.
  • Dyrektor określa minimalną liczbę kandydatów wymaganą do utworzenia I klasy. O ile liczba kandydatów do I klasy będzie mniejsza od tej liczby dyrektor może podjąć decyzję o nieutworzeniu oddziału  I klasy. 

 

 Uwaga :

Informacje o procedurze rekrutacyjnej i obowiązujacych terminach znajdziecie pod tym linkiem

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top